Základní informace
 KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
logo_khkok_ed_npis_cz2_web_malOLOMOUCKÉHO KRAJE 
 

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje (KHK OK)
vznikla v roce 1999 a funguje jako dobrovolné sdružení okresních hospodářských komor v Olomouckém kraji. Důvodem jejího založení bylo zajistit jednotné zastupování zájmů podnikatelů na úrovni kraje. Je tak vyplněna mezera ve struktuře hospodářských komor, která zde vznikla vytvořením vyšších územně samosprávných celků – krajů. KHK OK je právnickou osobou založenou v souladu s ustanovením § 20f a násl. Občanského zákoníku. Je zapsána ve 
spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě.
Členská základna Krajské hospodářské komory je tvořena čtyřmi okresními hospodářskými komorami v Olomouckém kraji. Podnikatelé mají možnost stát se členy kterékoli z těchto okresních komor. Tyto komory se nachází v bývalých okresních městech Olomouckého kraje a poskytují širokou nabídku profesionálních služeb pro podnikatele.

Hlavním předmětem činnosti úřadu KHK OK je:

 • spoluutvářet podnikatelské klima kraje, podporovat podnikatelské aktivity, prosazovat, ochraňovat a hájit cíle podnikatelských subjektů, které jsou členy okresních hospodářských komor (OHK), zejména malých a středních podnikatelů
 • pracovat jako zájmové, nepolitické a nezávislé sdružení hospodářských komor okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov a Šumperk
 • zastupovat, koordinovat, prosazovat a hájit zájmy členských OHK
 • aktivně se podílet na rozvoji podnikání regionálních podnikatelských subjektů v kraji, v České republice a v zahraničí, zejména v EU
 • úzce spolupracovat se státními, regionálními a podnikatelskými subjekty a všemi příslušnými orgány a institucemi na rozvoji kraje
 • vykonávat vlastní hospodářskou činnost k získání zdrojů na podporu malého a středního podnikání

  Orgány komory
  Úřad komory
  Výroční zprávy
  Členství v komoře

  Základní dokumenty